W. Jezu cichy i pokornego Serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca
      Twego.
Módlmy się: Wszechmogący wieczny
Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna
Twego i na chwałę i zadośćuczynienie,
jakie w imieniu grzeszników Ci składa,
daj się przebłagać tym, którzy żebrzą
Twego miłosierdzia i racz udzielić
przebaczenia w imię tegoż Syna Swego
Jezusa Chrystusa,który z Toba żyje
i króluje na wieki wieków, Amen.

Akt poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
    Najświętszemu Sercu Jezusowemu


  (Zaleca się odmawiać go na przemian
                       z wiernymi)


Kapłan: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu
rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas
korzących się u stóp ołtarza Twego.
Wierni: Twoją jesteśmy własnością i do
Ciebie należeć chcemy.
Kapłan: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się
dobrowolnie Najświętszemu Sercu
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]
Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się
z Tobą. Wielu nie zna Cię wcale, wielu
odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy
przykazaniami Twymi. Zlituj się nad
jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy,
i pociągnij wszystkich do Świętego Serca
Swego. Królem bądź nam, o Panie,
nie tylko wiernym, którzy nigdy nie
odstąpili od Ciebie, ale i synom
marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Wierni: Spraw aby do domu
rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie
zginęli z nędzy i głodu.
Kapłan: Królu tym, których albo błędne
mniemania uwiodły, albo niezgoda
odziela: przywiedź ich do przystani
prawdy i jedności wiary, aby rychło
nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej
wolności. Udziel wszystkim narodom
spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej
ziemi od końca do końca jeden brzmiał
głos:
Wierni: Chwała bądź Bożemu Sercu,
przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.